Az egyesület alapszabálya

 

A BENEDEK ENDRE BARLANGKUTATÓ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET  ALAPSZABÁLYA

 

(egységes szerkezetben a módosított szövegrészekkel)

 

 

Amelyet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján alkottak meg az alapító tagok az alábbiak szerint.

 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

 

 

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület olyan önkéntesen létrehozott szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 

 

II. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA, SZÉKHELYE

 

 

2. 1. Az egyesület neve: Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület

Rövidített neve: BEBTE

 

Alapításának éve: 1992 (a Benedek Endre Barlangjáró Csoport – 1989 – jogutóda)

Jelvénye: kör alakú, középre helyezett denevér

Működési területe: Komárom-Esztergom megye

Kutatási területe: Sátorkőpusztai-barlang, Strázsa-barlang

 

2. 2.  Az egyesület célja: Dorog és környékének lakossága számára szabadidős programok: barlangjárás, sziklamászás, természetjárás, természetismereti táborozás, aktív környezet- és természetvédelem, valamint ez irányú ismereterjesztés.

 

Ennek érdekében az egyesület:

 

-          Segíti a működési területén élő lakosság ilyen irányú igényeinek kielégítését

-          Közreműködik a működési területén lévő oktatási intézmények tanulóinak természetismereti képzésében, szervezi az utánpótlás nevelést

-          Gondoskodik barlangkutató és természetvédelmi táborok, valamint egyéb programok szervezéséről és lebonyolításáról

-          Szervezi a tagság összefogását, tevékenységét és eredményeit népszerűsíti, és ezt hasznosítja az egyesület munkájában

-          Céljai megvalósítás érdekében együttműködik más barlangkutató és természet-, valamint környezetvédelmi szervezetekkel, állami és önkormányzati intézményekkel

-          Rendelkezésére álló eszközökkel ésszerűen és takarékosan bánik, gazdálkodik

-          Hasznos gazdasági tevékenységet folytat

 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. Továbbá országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati képviselőjelöltet nem állít.

 

 

2. 3. Az egyesület székhelye: Dorog, Schmidt Sándor ltp. 36. 3/15.

        levélcíme: 2510 Dorog, Schmidt S. ltp. 36. 3/15.

             Telefon: 20/520-1263; 20/967-6692

 

 

2. 4. Az egyesület jellege:

 

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 4.§.-ban foglalt rendelkezések szerint közhasznú szervezetként működik tekintettel arra, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek a kielégítésére a tv. 26.§ c./ pontjában alábbi közhasznú tevékenységet látja el:

 

-          Egészségmegőrzés

-          Tudományos tevékenység, kutatás

-          Ismeretterjesztés

-          Természetvédelem, állatvédelem

-          Környezetvédelem

-          Sport

 

Az egyesület nem zárja ki, hogy tevékenysége során az alapszabályban meghatározott céljainak elérése érdekében a fent megjelölteken kívül, az e jogszabályban meghatározott egyéb közhasznú tevékenységet is folytasson.

 

 

III. AZ EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

 

3. 1. Az egyesület tagja lehet bármely magyar és nem magyar állampolgár, jogi személy.

 

3. 2. Az egyesület tagsága: Az egyesület tagja lehet az a személy, aki a tagságot a belépési nyilatkozatban vállalja és az éves tagsági díját befizeti (ez utóbbi alól a tiszteletbeli tag mentesül).

 

3. 3. Az egyesület tiszteletbeli tagsága: Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki elsősorban erkölcsileg, de anyagilag is támogatja az egyesületet.

 

3. 4. Az egyesületi és a tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági igazolvánnyal.

 

3. 5. Az egyesületi tag jogai:

 

-          Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein

-          Választhat és választható az egyesület szerveibe

-          Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben, a tudomására jutott, az egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja

-          Részt vehet bizottságok, szakosztályok munkájában, használhatja a rendelkezésére álló eszközöket és igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét

-          Részesülhet az egyesület által jogszerűen nyújtott kedvezményekben és juttatásokban

 

3. 6. Az egyesületi tag kötelességei:

 

-          Az alapszabály rendelkezéseinek betartása, az egyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása

-          Az alapszabály szerint meghatározott rendszeres tagdíjfizetés

-          Az egyesületi vagyon óvása és gyarapítás

-          Sportszerű magatartás

 

3. 7. A tiszteletbeli tag jogai:

 

-          Mentesül az alapszabályban meghatározott rendszeres tagdíjfizetés alól

-          Teljes joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén

-          Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben

-          Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben és juttatásokban

 

3. 8. A tiszteletbeli tag kötelességei:

 

-          Az egyesület alapszabályában foglaltak betartása

-          Az egyesület célkitűzésének és működésének erkölcsi, anyagi támogatása

-          Sportszerű magatartás

 

3. 9. A jogi személy tagsági jogai:

 

-          Képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott javaslatokat, észrevételeket tehet a szervezet működésével kapcsolatban

-          Képviselőjét a közgyűlésen szavazati jog illeti meg

-          Képviselője révén részt vehet az elnökség munkájában

-          Külön megállapodás alapján a jogi személy dolgozói és azok hozzátartozói részesülhetnek az egyesület által nyújtott javakban

 

3. 10. A jogi személy tagsági kötelezettségei:

 

-          Az alapszabály rendelkezéseinek betartása

-          Az egyesület célkitűzéseinek és működésének erkölcsi, anyagi támogatása

 

3. 11. Az egyesület biztosítja, hogy a közhasznú szolgáltatások a tagokon kívül mások számára is elérhetőek legyenek. A nyitott elérhetőségre vonatkozó előírásokat az Elnökség által elfogadott szabályzat határozza meg.

 

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

 

A KÖZGYŰLÉS

 

4. 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a közgyűlésen megjelent tagokból áll. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni.

A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha az összehívását a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada – ok és cél megjelölésével – kívánja.

Szavazati joggal minden egyesületi tag rendelkezik, de tisztséget csak a 18. életévét betöltött egyesületi tag kaphat.

 

4. 2. A közgyűlés nyilvános

 

4. 3. A közgyűlésre a tagokat az egyesület elnöke hívja meg írásban oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívotthoz megérkezzen. Kivételes esetekben az elnök az egyesület tagjait szóban is meghívhatja.


4. 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a nyilvántartott tagoknak több mint a fele jelen van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredetei napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és általában egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

 

4. 5. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (PTK. 685.§ b. pontja) élettársa, határozat alapján

a.      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

b.       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

4. 6. Kétharmados minősített szavazattöbbség szükséges az alapszabály megállapításához és módosításához, a gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához, az egyesület más egyesülettel való összeolvadásának úgyszintén feloszlásának kimondásához.

 

4. 7. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

-          Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása

-          Az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása

-          Az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének meghatározása

-          A gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása

-          Az egyesület szakosztályainak létrehozása

 

4. 8. Tisztújító közgyűlést az egyesület 3 évenként tart.

 

4. 9. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az  ülést levezető elnök és két tag hitelesít. A közgyűlés által hozott határozatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a közgyűlési határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A közgyűlési határozatokat évszám és sorszám szerint kell nyilvántartani. Ennek a nyilvántartásnak a vezetése, valamint a tájékoztatás az elnökség feladata. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – akinek jogát érinti – előre egyeztetett időpontban betekinthet az elnök, illetve más jogosult személy jelenlétében. A Közgyűlés elnöke köteles a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat) is érinthet, a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintett(ek)nek megküldeni, illetve azt közleményként, sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

 

AZ ELNÖKSÉG

 

4. 10. Az elnökség 3 egyesületi tagból áll. Az elnökség, az általa elfogadott munka és ülésterv alapján működik, felelős a közgyűlés törvényes működéséért.

Az elnökség üléseit az elnök, illetve akadályoztatása esetén helyettes hívja össze és vezeti le.

Elnökségi ülések nyilvánosak. Az ülésre az érintetteket az egyesület elnöke hívja meg írásban oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívotthoz megérkezzen. Kivételes esetekben az elnök az elnökség tagjait szóban is meghívhatja.

Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

Az elnökség határozatait egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Az elnökség ülésein a szakosztályvezetők is részt vehetnek.

Az elnökség üléseire egyes napirendi pontokhoz, vagy a teljes napirendhez, azok ismertetéséhez vagy megvitatásához más személyeket is meghívhat.

Az elnökség szükség szerint, de legalább 2 havonta ülésezik.

4. 11. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület elnökségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az egyesület elnökségének tagja, illetve annak jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, arról köteles az egyesületet tájékoztatni.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (PTK. 685.§ b. pontja) élettársa, határozat alapján

a.      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

b.       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 

4. 12. Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre:

 

-          A közgyűlés előkészítése, a közgyűlés határozatai végrehajtásának a szervezése, a végrehajtás ellenőrzése, a közgyűlésen hozott határozatok nyilvántartása, valamint ezekről az egyesület tagjainak tájékoztatása

-          Elnökségi határozatok meghozatala. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készítése nyilvántartása, valamint ezekről az egyesület tagjainak tájékoztatása az alapszabály 4. 9. bekezdésében foglaltak szerint.

-          Az egyesület alapszabályának, a fegyelmi szabályzatnak illetve azok módosításának a közgyűlés elé terjesztése

-          Az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló kidolgozása, a közhasznúsági jelentés elkészítése, és a közgyűlés elé terjesztése

-          Az éves program, a saját munka- és ütemterv jóváhagyása

-          A tagsági díj összegének meghatározása

-          A lemondott, vagy egyéb okból tisztségétől megvált elnökségi tagok helyébe új elnökségi tagok megválasztása céljából rendkívüli közgyűlést hív össze

-          A bizottságok tagjainak kijelölése és a szakosztályok vezetőinek megbízása

-          Az egyesületi tagsággal összefüggő ügyek intézése

 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

4. 13. Az egyesület elnöke a közgyűlés által 3 évente választott tisztségviselő.

Kidolgozza az egyesület szakmai irányítóinak feladatát, ellátja a közgyűlés elnöki tisztségét és vezeti az elnökség üléseit, összehívja az egyesület közgyűlését

 

4. 14. Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén feladatát, az általa megbízott helyettese látja el.

 

 

 

 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

4. 15. Rendszeresen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában:

 

-          A határozatok előkészítésében és meghozatalában

-          A közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában és ezek ellenőrzésében

-          Jogosultak és kötelesek az egyesületet érintő körülményeket, eseményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslataikat és észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni

-          Felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményüket fenntartották és ezt az elnökségi ülésen véleményük indoklásával együtt jegyzőkönyvbe is foglaltatták.

 
A BIZOTTSÁGOK

 

4. 16. Az egyesület egyes feladatainak eredményesebb megvalósítása érdekében, az elnökség szükség szerint bizottságokat hozhat létre. A bizottságok feladataikat öntevékenyen látják el.

 

A SZAKOSZTÁLYOK

 

4. 17. Az egyesület közgyűlése külön szakosztályok létrehozásáról dönthet. A szakosztályok feladataikat öntevékenyen látják el. A szakosztályok tevékenysége és feladatköre nem lépheti túl az egyesület alapszabályában meghatározott kereteket.

A szakosztályok vezetőit az elnökség bízza meg határozatlan időre, de szakosztály vezetésével elnökségi tag nem bízható meg.

 

 

V. AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE

 

 

5. 1. Az egyesület jogi személy, amely saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződések alanya lehet.

Az egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag képviselheti. Esetenként képviselettel más személy is megbízható.

 

 

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 

6. 1. Az egyesület bevételei a tagok által befizetett tagdíjakból, a tiszteletbeli tagok és más személyek (jogi személyek) anyagi támogatásából, magánszemélyek jövedelemadó 1%-ából, továbbá állami, önkormányzati szervek és más társadalmi, gazdasági szervezetek anyagi támogatásiból adódnak.

Ugyancsak bevételi forrás az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenység alapján egyéb, az előzőekben nem említett jogszabályokban meghatározott forrásokból származó jövedelem.

 

6. 2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

 

6. 3. Az egyesület az alapszabályban meghatározott tevékenység keretében korlátozott mértékben vállalkozhat azzal a kikötéssel, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az egyesület a vállalkozásból eredő a költségek elszámolása után megmaradó nyereséget, valamint a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesület alapszabályában meghatározott céljaira kell fordítania. A cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

6. 4. Az egyesület a gazdálkodásért, vagyonkezelésért felelős személyt, valamint a támogatót illetve e személynek PTK. 685.§ szerinti hozzátartozóját az egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti.

 

6. 5. Az egyesület gazdasági beszámolóját valamint a közhasznúsági jelentést az elnökség készíti el az egyesület könyvelésével megbízott személy közreműködésével, azt az éves közgyűlés elé terjeszti. Elfogadásához a közgyűlésen résztvevő tagok legalább kétharmadának szavazata szükséges. 

A közgyűlés által elfogadott közhasznúsági jelentést az egyesület a helyi újságokban nyilvánosságra hozza, valamint a dorogi városi könyvtárban és polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

 

 

VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

7. 1. Az egyesület megszűnik, ha:

 

-          Feloszlását a közgyűlés kétharmados minősített többséggel kimondja

-          Ha a bíróság az alapszabálytól eltérő, vagy jogellenes működés miatt az egyesületet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja

-          A közgyűlés az egyesület más egyesülettel való összeolvadását kimondja.

 

 

VIII. AZ EGYESÜLET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

8. 1. Az egyesületet a Komárom-Esztergom megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre és módosításra irányuló kérelmet az egyesület elnöke jogosult benyújtani.

 

8. 2.  Az egyesület általános törvényességi felügyelő szerve: Esztergom Városi Ügyészség

 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapszabály módosítását az egyesület 2001. december 16-án tartott közgyűlése elfogadta.

 

Az elnök a tagság tudomására hozza, hogy csak a Bíróság nyilvántartásba vételével válik hatályossá ezen alapszabály.

 

Dorog, 2001. december 16.

 

Lieber Tamás

                                                                                                     elnök

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu